Dostępne kursy

Kurs zawiera materiały niezbędne do opanowania przedmiotu Zwalczanie przestępczości wykładanego studentom kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na studiach pierwszego stopnia.

Informacje dla studentów chętnych w udziale w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jednej ze spółek giełdowych, odbywającym się w maju lub czerwcu

Hasło do kursu: wza

Kurs pt. "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych" zawiera zbiór aktualnych aktów prawnych dla studentów przygotowujących się do egzaminu z tego przedmiotu.

Niniejszy kurs ma na celu przybliżyć Państwu wspólną politykę transportową UE. Jest to zagadnienie o tyle ciekawe, gdyż transport był jedną z pierwszych dziedzin, którą w UE uznano za istotną i na którą od samego początku zwrócono uwagę. Nie trzeba chyba też nikogo przekonywać, że ma on bardzo duży wpływ na zagwarantowanie trzech z czterech swobód, tj. swobody przepływu osób, towarów i usług. W ramach pięciu wykładów zapoznacie się Państwo z wybranymi elementami polityki transportowej UE, jest to zagadnienie dosyć rozległe, dlatego też starałem się skupić na najciekawszych wątkach.

Seminarium licencjackie w roku akademickim 2016/2017 

Opiekun: dr Piotr Dwojacki

Seminarium magisterskie dla studentów WSAiB w Gdyni w roku akademickim 2016/17

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i zasad racjonalnego gospodarowania; elementów rynku, czynników wpływających na zachowania konsumentów (nabywców) oraz decyzje ekonomiczne przedsiębiorców (producentów, sprzedawców). Wiedza ta powinna  tworzyć fundament do oceny racjonalności decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze.


Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy wybrali przedmiot Systemy automatycznej identyfikacji oraz elektroniczna wymiana danych.

Zasadniczym celem będzie przekonanie uczestników do zalet  rozwiązań stosowanych w  systemach automatycznych identyfikacji oraz modelach elektronicznej wymiany danych oraz zwrócenie uwagi na zasady etyki mające w tym przypadku niezwykle istotne znaczenie.

Seminarium magisterskie prowadzone w roku akademickim 2015/2016

Przygotowanie pracy magisterskiej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy zdecydowali się pisać pracę dyplomową (licencjacką, magisterską) w Katedrze Logistyki.

Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji bazuje na rozpoznaniu wymagań jakie płyną z zestawu norm serii ISO 27000.

Realizacja tego kursu polega na zapoznaniu się z treścią umieszczonych  tutaj wykładów , a następnie zrealizowaniu ćwiczeń w tym kursie zapisanych.

Seminarium dyplomowe dla kierunku: Finanse i Rachunkowość

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach tworzenie innowacji to obowiązek każdego managera, któremu zależy na rozwoju firmy i osiąganiu wysokich zysków. 

Jakie kroki podejmować, by innowacje były jednak naprawdę przełomowe i zapewniły firmie długofalowy sukces? Jak mógłby znaleźć innowacyjnych ludzi dla swojej firmy? I jak sam mogę stać się bardziej innowacyjny?

Oto pytania nurtujące managerów wyższego szczebla, którzy rozumieją, że umiejętność wprowadzania innowacji jest "sekretną przyprawą" decydującą o sukcesie firmy. 

Chcesz się dowiedzieć więcej? 

Zapraszam na moje zajęcia z DNA Innowacyjnego Managera.

dr Radosław Stojek

Ochrona praw konsumenta - Przedmiot do wyboru

Kurs pozwala na zapoznanie się z głównymi aktami prawnymi regulującymi problematykę zarządzania kryzysowego

Kurs do przedmiotu Prawo handlowe dla studentów II stopnia Zarządzania

Przedmiot - Świadek i metody jego przesłuchań w ramach postępowania przygotowawczego w swoich treściach odnosi się do takich zagadnień jak: świdek - próba definicji pojęcia, podział dowodów w postępowaniu przygotowawczym, prawa i obowiązki świadka oraz metody przesłuchań, a także zakazy dowodowe i inne rodzaje przesłuchań.

Materiały dotyczące wykładu Bezpieczeństwo personalne

Encyklopedia prawa jest przedmiotem częściowo realizowanym w systemie e-learning'owym. Ten kurs poświęcony jest problematyce tworzenia prawa i zawiera materiały pozwalające na opanowanie tego tematu.

Rozwój i sytuacja w krajach Europy Wschodniej bezpośrednio wpływa na Unię Europejską. Kolejne rozszerzenia UE zbliżyły te kraje do UE a ich bezpieczeństwo, sytuacja gospodarcza i rozwój coraz bardziej wpływa na UE.

Interpretacja mapy politycznej i gospodarczej świata. Analiza relacji między środowiskiem geograficznym, a zjawiskami politycznymi i gospodarczymi na świecie.

The course contains following topics:

1.Protection of literary and artistic works,

2. Protection of industrial property,

3. Repression of unfair competition.

Kurs zawiera przykładowe kazusy z Postępowania karnego w formie w jakiej występują na egzaminie z tego przedmiotu.

Kurs z zakresu korupcji i przestępczości urzędniczej

Metody i techniki organizatorskie

Przedstawienie roli i zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym oraz ich wpływu na sferę międzynarodową i gospodarkę światową.

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Godecki

Przedmiot - Ochrona własności intelektualnej w swoich treściach odnosi się do takich zagadnień jak: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej oraz elementy etyki w biznesie (zwalczanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych).

Kurs e-leraningowy uzupełniający wykład dla studentów z zakresu prawa cywilnego.

Kurs dla studentów Zarządzania z przedmiotu Prawo cywilne.

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące rozstrzygania konfliktów między konkurującymi systemami prawnymi w zakresie stosunków prywatnoprawnych w stanach faktycznych wykazujących związek z więcej niż jednym systemem prawnym. Przedmiotem kursu są w szczególności zagadnienia dotyczące wskazywania, ustalenia zakresu i stosowania prawa właściwego w takich sytuacjach.

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Godecki

Prawo wykroczeń jest przedmiotem częściowo realizowanym w systemie e-learningu. Postępowanie mandatowe jest tą partią materiału, którą student jest zobowiązany opanować w ramach pracy własnej, korzystając z materiałów zamieszczonych na tej platformie.

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z przyczynami, przebiegiem i skutkami konfliktów  na przestrzeni dziejów. Po zakończniu zajęć student powinien dysponować aparatem pojęciowym pomocnym w opisie konfliktów i ocenie ich wpływu na świat współczesny.

W toku naucznia student pozyskuje wiedzę z obszaru globalnej wymiany dóbr i usług ze szczególnym uwględnieniem branży motoryzacyjnej.

W toku nauki student powinien zapozanć się z: genezą, etapami rozwoju oraz organizacją i działaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W tym kontekście studenci powinni identyfikować obszary wspólnej polityki europejskiej, a także ekonomiczne i finansowe skutki funkcjonowania polskiej gospodarki w ramach struktur unijnych.

W toku kursu student zapoznaje się z podstawowymi zadaniami Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Zapoznaje się z rolą policji ruchu drogowego jako specjalistycznej komórki organizacyjnej Policji. Poznaje uwarunkowania prowadzenia nadzoru i kontroli ruchu drogowego oraz zasady obsługi zdarzeń drogowych.


Podczas samodzielnej pracy student poznaje, jak zmieniały się koncepcje organizacji i zarządzania, kierowania i przewodzenia oraz źródła władzy w różnych typach organizacji. Szczególną uwagę student skupi na ewolucji poglądów na przywództwo, metodach przewodzenia w organizacjach różnego typu oraz etyce i odpowiedzialności przywódcy.

Seminarium magisterskie dla studentów SM-1/3/ZZL/Z/ II st. N

Dlaczego taki wykład?

Trzy główne powody:
Ponieważ pomoże identyfikować nadchozące katastrofy informatyczne i nadużycia.
Ponieważ szybki postęp komputeryzacji tworzy tymczasowe luki w zasadach postępowania.
Ponieważ szybki postęp komputeryzacji przekształca świat, stwarzając nowe wyzwania.

Prosimy o rozwiązanie testu w celu określenia poziomu kursu języka angielskiego, który należy wybrać podczas zapisów na studia.

Prosimy o rozwiązanie testu w celu określenia poziomu kursu języka angielskiego.

Zagadnienia na egzamin dla I roku studiów stacjonarnych

Wykład do wyboru "Zarządzanie przestrzenią metropolitalną" dotyczy zagadnień jakości życia w miastach, kształtowania przestrzeni miejskiej, transportu w mieście - z uwzględnieniem specyfiki obszaru metropolitalnego Trójmiasta (OMT).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami, procedurami i narzędziami istotnymi w zarządzaniu satysfakcją klienta.

Kurs omawia problematykę związaną z metodami optymalizacji decyzji sterujących poziomami zapasów w przedsiębiorstwie, które stanową istotny czynnik wpływający na całkowite koszty jego funkcjonowania. Najwięcej uwagi poświęca się modelom sterowania zapasami, którym towarzyszą także zagadnienia będące nieodłącznymi elementami teorii zapasów, tj. popyt i jego prognozowanie, koszty zapasów, czy poziom obsługi klienta.

Kurs z zakresu "Zawiadomienie o przestępstwie"

Kurs pt. "Żegluga śródlądowa" ma status wykładu do wyboru dla studentów zarządzania i logistyki WSAiB.
Celem kursu
jest samodzielnie poznanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu towarowego drogami wodnymi (śródlądowymi).

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Akty prawne, definicja, elementy, tworzenie.

Materiały na wykład ze zbiorowego prawa pracy 15 godzin

Materiały dla studentów kierunku Prawo do przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych